همراه بیمار در بیمارستان

همراه بیمار در بیمارستان

اعزام همراه با تجربه و وارد به بیمارستان به صورت 24 ساعته و یا پاره وقت به بخشها یا اورژانس درمانگاه جهت شما عزیزان در مدت حضور عزیز شما در بیمارستان دیگر نباید نگران تنها بودن ایشان باشید و نیازهای خرید و کارهای اداری او هم توسط همراه برطرف میگردد. بعضی از بیماران نیاز به شخصی دارند که شب ها در کنار بیمار شما بخوابد و در هر ساعت از شبانه روز که نیاز باشد سرویس دهی نماید. مهر تهران با اعزام همراه بیمار در بیمارستان این نیاز شما را بطور کامل مرتفع میسازد.
خواندن ادامه