همراه بیمار در بیمارستان

خانه / اعزام همراه بیمار / همراه بیمار در بیمارستان

اعزام همراه با تجربه و وارد به بیمارستان و درمانگاه و مراکز درمانی به صورت 24 ساعته و یا پاره وقت به بخشها یا اورژانس درمانگاه جهت شما عزیزان
استخدام همراه بیمار در بیمارستان های دولتی و خصوصی با قیمت و هزینه مناسب

در مدت حضور عزیز شما در بیمارستان دیگر نباید نگران تنها بودن ایشان باشید و نیازهای خرید و کارهای اداری او هم توسط همراه برطرف میگردد.

بعضی از بیماران نیاز به شخصی دارند که شب ها در کنار بیمار شما بخوابد و در هر ساعت از شبانه روز که نیاز باشد سرویس دهی نماید.

مهر تهران با اعزام همراه بیمار در بیمارستان این نیاز شما را بطور کامل مرتفع میسازد.